Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Zgoda użytkownika  > Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.axxonsoft.com

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wszystkie informacje zebrane za pośrednictwem strony internetowej pod nazwą domeny www.axxonsoft.com (dalej „Strona internetowa”), które Administrator Strony i / lub inni Użytkownicy Strony mogą otrzymać o Użytkowniku podczas zarządzania Stroną, korzystania z niej i jej usług.

A. Warunki ogólne

 1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o danych osobowych gromadzonych przez AxxonSoft oraz o sposobach ich wykorzystania.
 2. W ramach niniejszej Polityki prywatności wymienione poniżej terminy mają następujące znaczenie:
  1. "Strona" to strona internetowa znajdująca się pod domeną www.axxonsoft.com.
  2. "Użytkownik" jest osobą, która uzyskuje dostęp do informacji publikowanych na stronie internetowej i / lub rejestrach na stronie internetowej w celu korzystania z forum witryny i innych spersonalizowanych usług.
  3. "Administrator Strony" oznacza osoby upoważnione do wykonywania czynności w imieniu Strony, w tym między innymi: zarządzanie nią
  4. Termin "dane osobowe" obejmuje:
   • Informacje, które Użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji (zakładania konta) lub podczas korzystania z usług Strony. Informacje wymagane do świadczenia usług są oznaczone w wyraźny sposób. Inne informacje są dostarczane przez użytkownika według jego uznania.
   • Dane, które są automatycznie przekazywane do usług Strony za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adresu IP, plików cookie (szczegóły w Polityce Cookies), informacji o przeglądarce Użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do usług), technicznych charakterystyka sprzętu i oprogramowania używanego przez Użytkownika, data i godzina dostępu do usług, adresy żądanych stron, informacje o dostawcy Internetu i inne podobne informacje.
   • Inne informacje o Użytkowniku, które mogą być przetwarzane zgodnie z Umową Użytkownika opublikowaną na stronie internetowej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony. Administrator Strony nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków dostępnych na Stronie.
 4. Korzystając z usług Strony, Użytkownik udziela zgody na niniejszą Politykę prywatności i warunki przetwarzania określonych w niej danych osobowych; jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, powinien zaprzestać korzystania z usług Strony.

B. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Witryna zbiera i przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług lub zawierania umów z Użytkownikiem, z wyjątkiem przypadków, w których prawo wymaga obowiązkowego przechowywania danych osobowych przez określony czas.
 2. Strona przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. Aby zidentyfikować zarejestrowanego na Stronie Użytkownikaw celu zapewnienia mu dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony i / lub utworzenia konta po wcześniejszym otrzymaniu zgody Użytkownika na utworzenie konta.
  2. Aby uzyskać informacje zwrotne od Użytkownika, w tym wysyłanie powiadomień dotyczących korzystania ze Strony, świadczenia usług, przetwarzania wniosków i aplikacji od Użytkownika.
  3. Identyfikacja lokalizacji Użytkownika pod kątem bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
  4. Aby potwierdzić autentyczność i kompletność danych osobowych podanych przez Użytkownika.
  5. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony, oprogramowania AxxonSoft i innych usług świadczonych przez AxxonSoft.
  6. Aby reklamować się za zgodą użytkownika.
 3. AxxonSoft może zbierać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
  1. Informacje o korzystaniu przez Użytkownika z tej Strony.
  2. Informacje, które Użytkownik podaje w celu rejestracji na stronie.
  3. Informacje o transakcjach przeprowadzanych na tej stronie.
  4. Informacje, które Użytkownik podaje w celu subskrypcji usług strony internetowej.
  5. Wszelkie inne informacje wysyłane przez użytkownika do AxxonSoft.

C. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i przekazywania ich osobom trzecim

 1. Witryna przechowuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z wewnętrznymi przepisami AxxonSoft.
 2. Dane osobowe Użytkownika pozostają poufne, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób. Korzystając z oddzielnych usług, Użytkownik zgadza się, że pewna część jego danych osobowych staje się ogólnie dostępna. Użytkownik jest o tym powiadamiany.
 3. Witryna ma prawo do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania
  2. Przekazanie jest konieczne, aby Użytkownik mógł skorzystać z określonej usługi lub wykonać określoną umowę z Użytkownikiem.
  3. Przekazanie jest zapewnione przez obowiązujące prawo w ramach procedury przez nie ustanowionej.
  4. W przypadku sprzedaży Stronynabywca przejmuje wszelkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych przez tego nabywcę.
 4. Oprócz ujawnień, które są konieczne do celów określonych powyżej, AxxonSoft może ujawnić dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym oraz w celu ustalenia lub obrony swoich praw.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane bez ograniczeń czasowych za pomocą legalnych środków, w tym systemów informatycznych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez ich użycia.
 6. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administrator Strony niezwłocznie poinformuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
 7. Administrator Strony podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 8. Administrator Strony, razem z Użytkownikiem, podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

D. Obowiązki stron

 1. Użytkownik ma obowiązek:
  1. Dostarczenia informacji, w tym danych osobowych, w celu korzystania ze Strony i niektórych usług.
  2. Zaktualizować lub uzupełnić dostarczone informacje, jeśli te ulegną zmianie.
 2. Administrator Strony ma obowiązek:
  1. Aby korzystać z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.
  2. Aby zapewnić, że informacje są utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub ujawniać danych osobowych otrzymanych przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.
  3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony prywatności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną w celu ochrony takich informacji w istniejącej praktyce biznesowej.
  4. Aby zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu przekazania lub prośby Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw danych osobowych do okresu weryfikacji w przypadku ujawnienia nierzetelnych danych osobowych lub nielegalnego działania.
  5. Aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować, anulować lub zmienić swoje dane osobowe bezpłatnie, w celu udzielenia wszelkich innych praw przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez żądanie Użytkownika złożonego na adres privacy@axxonsoft.com.

E. Zobowiązania stron

 1. Administrator Serwisu, nie wypełniając swoich zobowiązań, odpowiada za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych.
 2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:
  1. Stały się publiczne przed ich utratą lub ujawnieniem.
  2. Zostały uzyskane od osoby trzeciej przed ich otrzymaniem.
  3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

F. Roztrzyganie sporów

 1. Przed wniesieniem pozwu do sądu w przypadku sporów wynikających ze stosunków między Użytkownikiem Strony a Administratorem Strony, obowiązkowe jest złożenie wniosku (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
 2. Odbiorca powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach roszczenia w ciągu 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
 3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do sądu w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

G. Warunki dodatkowe

 1. AxxonSoft przechowa wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika na jego bezpiecznych serwerach. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane na teryach innych krajów.
 2. Administrator Strony ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika. Jeśli Administrator Strony wprowadzi jakiekolwiek istotne zmiany w Polityce Prywatności, na Stronie zostanie umieszczone wyraźne powiadomienie.
 3. Zmieniona Polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowaniana Stronie, chyba że ów zmiana w Polityce prywatności stanowi inaczej.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po zamieszczeniu przez Administratora Strony jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności będzie stanowić potwierdzenie przez Użytkownika modyfikacji i jego zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie zmienionej Polityki Prywatności.
 5. watności. 7.5. Wszelkie komentarze lub pytania dotyczące bieżącej polityki prywatności należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres privacy@axxonsoft.com w języku angielskim..
 6. Aktualna Polityka prywatności jest opublikowana pod następującym adresem internetowym: www.axxonsoft.com/pl/agreement/privacy_policy.
 7. Aktualna Polityka prywatności stanowi integralną część Umowy Użytkownika opublikowanej pod następującym adresem internetowym: www.axxonsoft.com/pl/agreement.
Dodatkowe przydatne informacje