Webinar

Webinar

Book a personal demo to get your questions answered in real time by AxxonSoft.

Schedule it
Open modal
experience the next
 
Home  > Integrisana bezbednosna rešenja  > Modul za prepoznavanje lica  > Modul za prepoznavanje lica

Modul za prepoznavanje lica

Modul za prepoznavanje lica se koristi za automatsku identifikaciju osoba na osnovu video zapisa. On prepoznaje lica zabeležena Axxon alatkom za prepoznavanje lica poredeći parametre zapisa sa postojećim šablonima pohranjenim u namenskoj bazi. Pored mogućnosti automatskog prepoznavanja osoba na osnovu video zapisa modul pruža sledeće mogućnosti:

The facial recognition module ensures high accuracy of recognition and can be used in combination with an access control system on sites with higher security requirements, such as banks or restricted access facilities. Another important application for th module is automated face control in casinos, hotels, restaurants, or other similar facilities.

Princip funkcionisanja

Modul za prepoznavanje lica radi uz pomoć kamere i Intellect alatke za prepoznavanje lica. U prvom koraku alat za prepoznavanje lica utvrdi postojanje lica u kadru i započne proces beleženja. Modul radi u dva moguća režima: prepoznavanje i verifikacija.

U režimu prepoznavanja parametri zabeleženog lica se porede sa svim šablonima lica u bazi. Ovo omogućava da se, na primer, utvrdi da li osoba pripada crnoj listi ili VIP listi na određenoj lokaciji.

U režimu verifikacije parametri snimljenog lica osobe koja u tom trenutku koristi neki drugi vid identifikacije za pristup na kontrolnom punktu se porede sa podacima osobe koja odgovara datoj kartici u bazi radi podudarnosti fizionomija. Ovim se postupkom vrši provera da je osoba koja trenutno traži pristup zaista osoba sa pravom pristupa.

Podešavanja u okviru modula dozvoljavaju da se definiše stepen podudarnosti (izražene u procentima) u okviru dozvoljenih granica za zone podudarnosti. Na raspolaganju su sledeće zone: crvena (visok stepen podudarnosti), žuta (srednja podudarnost) i zelena (niska podudarnost). Ukoliko stepen podudarnosti visok, prepoznato lice se u bazu beleži sa vremenom zapisa i prepoznavanja, identifikacionim brojem kamere i stepenom podudarnosti. Radi pojednostavljenja nadzora, stepen podudarnosti je prikazan u vidu jasne boje na ekranima operatera.

Pored prepoznavanja, modul omogućava da se postojeći zapisi iz baze šablona uklone. Moguće je kreirati i nove zapise na osnovu slika i upisati odgovarajuće parametre i lične podatke poput imena i prezimena, odeljenja, važnih napomena itd. Za referentnu sliku je moguće upotrebiti bilo kakvu sliku koja može da se uveze u bazu ili bilo koji snimak sa kamera koje su u upotrebi. Modul takođe omogućava da se izvrši provera podudarnosti digitalne slike sa međunarodnim standardima za automatizovanu ličnu identifikaciju kod biometrijskih sistema (ISO 197945).

Interfejs modula za prepoznavanje lica

Interfejs modula se sastoji od tri komponente, gde svaka komponenta obavlja poseban zadatak: ekran na kome se posmatra živa slika, monitor za lica i monitor za prepoznavanje.

Monitor za lica prikazuje najaktuelnije slike lica koje su zabeležena kamerom. Broj pojedinačnih slika je određen veličinom ekrana na kojem se vrši prikaz. Svaka slika je obeležena datumom i vremenom uzorkovanja i brojem kamere. U slučaju da se lice poklapa sa podacima iz baze, zapis, stepen podudarnosti i ime osobe iz zapisa se takođe prikazuju. Poseban prozor na monitoru lica prikazuje najaktuelnije lice koje je prepoznato sa slikom osobe iz zapisa iz baze, imenom i prezimenom, datumom i vremenom prepoznavanja, pridruženim beleškama i stepenom podudarnosti. Pored toga je moguće pogledati video zapis izvornog snimka na kojem je lice zabeleženo.

Monitor za prepoznavanje radi u dva režima: režim izveštaja i arhivski režim. U režimu izveštaja, na ekranu su prikazani podaci koji se odnose na prepoznata lica uključujući kadrove zabeleženih lica, referentnih slika iz baze, broj kamera, stepen podudarnosti, ime i prezime, datum i vreme prepoznavanja. U arhivnom režimu monitor za prepoznavanje nudi mogućnost pozivanja zapisa iz baze na osnovu sledećih kriterijuma: vreme prepoznavanja (za zadatu sliku), broj kamere, ime i prezime i stepen podudarnosti (u zadatim granicama izaženim u procentima). Rezultat pretrage se prikazuje na isti način kao u režimu izveštaja.

Karakteristike

Korišćenje modula za prepoznavanje lica

Uobičajena upotreba modula za prepoznavanje lica je za kontrolu pristupa. Međusobnu interakciju Intellect modula moguće je podešavati za posebne zahteve i okolnosti pomoću Rules (Pravila) panela (verzija 4.8.0) ili primenom programskog jezika Jscript.

Napredna kontrola pristupa

Kod ovakvog scenarija modul za prepoznavanje lica radi u režimu provere. Kamera na ulazu u objekat snima lica osoba koje pristupaju prijemnom punktu. Kamera je povezana za Intellectovom alatkom za prepoznavanje lica. Sledeći scenario se pokreće kada se izvrši očitavanje propusne kartice na mestu za očitavanje. Modul za prepoznavanje uzorkuje sliku lica osobe koja pristupa sistemu. Modul zatim vrši parametrizaciju lica i dobijene rezultate poredi sa odgovarajućim zapisom vlasnika propusne kartice u bazi. Sistem može da se tako podesi da automatski propusti osobu na protočnoj kapiji u slučaju pozitivne identifikacije ili da onemogući pristup u slučaju niske podudarnosti. Takođe, ovaj proces je moguće ručno kontrolisati i nadgledati. Na ekranu operatera je prikazano lice sa snimka uporedo sa snimkom iz baze uz prateće podatke sa stepenom podudarnosti. U ovom slučaju na operateru leži odluka o dodeli pristupa.

Automatizovana kontrola lica

Kod ovog scenarija modul za prepoznavanje lica radi u režimu prepoznavanja. Kamera sa aktivnim modulom za prepoznavanje lica se postavlja, primera radi, na ulaz kazina ili hotela. Čim osoba uđe u vidno polje kamere proces beleženja, prepoznavanja i poređenja sa bazom se pokreće u cilju utvrđivanja da li se osoba vodi na nekoj od postojećih crnih ili VIP listi. Kada se lice prepozna, na operaterovom ekranu se pojavi uzorkovana slika, referentna slika iz baze, lični podaci i beleške uključujući i kategoriju kojoj data osoba pripada. Ukoliko se lice poredi sa namenskom bazom kao kod slučaja crne liste, beleške nisu neophodne pošto samo prepoznavanje određuje kategoriju. Odgovarajuće mere mogu da se preduzmu na osnovu rezultata procesa prepoznavanja. Ukoliko je osoba iz kategorije VIP, o tome će menadžer lokaliteta biti pravovremeno obavešten. Ukoliko je osoba, pak, na crnoj listi o tome se obaveštava osoblje iz obezbeđenja u cilju onemogućenja pristupa.


 Modul za pretragu lica

Additional useful information